MOBSAD AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

MOBİLYA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (“MOBSAD” veya “Dernek”) tarafından işletilen işlettiği https://www.mobsad.com   internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Derneğimizin önde gelen ilkelerindendir.

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Politika”) ile;  (1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, ve (2) İnternet Sitesi Gizlilik Politikasının yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Politika ile İnternet Sitemizi veyahut dernek merkezimizi ziyaret eden ziyaretçilerimize aşağıda yer alan konularda bilgilendirme yapılmaktadır:

 • Veri Sahiplerinin hangi kişisel verilerinin elde edildiği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçlarla işlendiği;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin kimlerle paylaşılabileceği;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin saklanma süreleri;
 • Veri Sahiplerinin hakları;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler.
 • Veri Sahiplerinin Hangi Kişisel Verilerinin Elde Edildiği, Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. MOBSAD, kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun hareket etmek için gerekli her türlü faaliyeti yürütmektedir.

 • Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla İşlendiği

İnternet Sitemizi ve Dernek merkez ile şubelerimizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla MOBSAD tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 • Dernek’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Dernek tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Dernek tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Dernek tarafından yürütülen her türlü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Dernek’in ve Dernek’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik güvenliğinin temini.
 • Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Kimlerle Paylaşılabileceği

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma Dernekleri gibi), kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

 • Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Saklanma Süreleri

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri kanunun öngördüğü sürelerden sonra imha edilir.

MOBSAD, Kanun’a uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.

 • Veri Sahiplerinin Hakları

 Kanun’un 11. maddesi gereğince Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıda sıralanan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

MOBSAD, Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkânlar dâhilinde; Veri Sahiplerinin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer alan yöntemlerle Derneğimize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MOBSAD tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 • Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Derneğimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, Derneğimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

Amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

2. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

MOBSAD KVKK POLİTİKASI METNİ (WORD İNDİR)

KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU DİLEKÇESİ (WORD İNDİR)

MOBSAD KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ (WORD İNDİR)